زمانبندی همایش

زمانبندی همایش:

زمان های مهم

تاریخ

آخرین مهلت زمانی برای ارسال مقاله ها

92/11/30

اعلام پذیرش مقاله ها

92/12/04

دعوت از مقاله های پذیرفته شده و آخرین مهلت ثبت نام

92/12/10

تاریخ برگزاری

92/12/21