حامیان همایش

حامیان همایش:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز                                   

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد مسجد سلیمان

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحدماهشهر

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد امیدیه

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بهبهان

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد سوسنگرد

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شوشتر