راهنمای ارسال مقالات

 راهنمای تهیه مقاله جهت دومین همایش منطقه ای عفاف و حجاب

 
 

 

همایش منطقه ای عفاف و حجاب

دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول

 

دومین همایش منطقه ای عفاف و حجاب

دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول

 

 

عنوان مقاله حداکثر 15 کلمه (قلم بی نازنین14سیاه وسط چین)

نویسنده اول1 نویسنده دوم2 نویسنده سوم3 (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

1 آدرس نویسنده اول ، نام دانشگاه/موسسه، ایمیل نویسنده اول (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

2 آدرس نویسنده دوم ، نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده دوم (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

3 آدرس نویسنده سوم ، نام دانشگاه / موسسه ، ایمیل نویسنده سوم (قلم بی نازنین 10 معمولی وسط چین)

 

چکیده

چکیده حداکثر دارای 250 کلمه به قلم بی نازنین معمولی pt11 تایپ شود

واژه های کلیدی

واژه های کلیدی به تعداد حراکثر 5 واژه پس از چکیده درج شود.

آماده سازی مقاله

مقالات فارسی به زبان فارسی و مقالات انگلیسی الزاماً به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد.

اندازه حروف عنوان مقاله pt14 با قلم بی نازنین سیاه وسط چین انتخاب شود. اندازه حروف نام نویسنده یا نویسندگان مقاله pt10 با قلم بی نازنین سیاه ، عنوان علمی نویسنده (گان) و نام موسسه نیز با قلم بی نازنین pt 10 تایپ شود. قلم مقالات فارسی بی نازنین و قلم مقالات انگلیسی تایمز هستند اندازه تایمز هستند اندازه حروف متن اصلی فارسی pt11 و متن انگلیسی pt10 انتخاب شود. شماره شناسایی مقاله با قلم آریالpt11 باشد.

مقالات بر روی صفحه A4 تایپ شوند ، به صورتی که 20 میلیمتر از بالا ، پائین ، چپ و راست فاصله داشته و فاصله دوستون از یکدیگر 10 میلیمتر باشد. نویسندگان می توانند از نمونه حاضر برای قالب بندی مقاله خود استفاده نمایند. درضمن فاصله بین خطوط یک فاصله ای[1] می باشد اولین خط از پاراگراف ابتدایی هر بخش نیاز به تورفتگی ندارد ولی برای سایر پاراگراف ها از تورفتگی به اندازه 5mm استفاده نمائید عناوین هر بخش از ابتدای ستون و  بدون رهانمودن فاصله تایپ شوند . تایپ عنوان هربخش با قلم بی نازنین سیاه pt11 تایپ شود. برای عنوان مقاله و بخش ها از تزئیناتی مانند جعبه ، زیرخط و غیره استفاده نشود. عناوین اصلی مقاله مطابق با ترتیب ذکر شده در ابتدای این بخش هستند بین عنوان و متتن هر بخش خطی رها نگرددو عناوین اصلی هر بخش لازم نیست پررنگ تر از متن اصلی مقاله باشدو بین هردو بخش مقاله ، به عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلی مقاله ، یک خط رها شود. در مقالات به زبان فارسی از به کاربردن کلمات انگلیسی در داخل متن اجتناب شده و معادل فارسی آنها مورد استفاده قرارگیرد. در صورت نیاز واژه انگلیسی در پاورقی با ذکر شماره تایپ شود. اندازه حروف پاورقی pt9 قلم تایمز است.

جدول ها ، شکل ها ، نمودارها و عکس ها

شکل ها همانند متن اصلی می بایست در داخل کارد مشخص شده جا داده شوند . به علاوه اعداد ، حروف و علائم آنها باید خوانا و قابل رویت باشند. کلیه شکل ها و جدول ها در اولین مکان مناسب بعد از رجوع به آنها آورده شوند . تمامی جدول ها و شکل ها باید به ترتیب با عدد شماره گذاری شود. شکل ها باید زیر نویس و جدول ها باید بالا نویس داشته باشند. بین خط پایانی توضیح شکل و انتهای جداول و ادامه متن باید یک خط رها شود.

نتایج

این بخش شامل ارائه نتایج تحقیق و مباحث مربوط به آنها می باشد.

نتیجه گیری و جمع بندی

جمع بندی نتایج دراین بخش ذکر شود.

تشکر و قدردانی(درصورت لزوم)

در صورت لزوم نویسندگان می توانند مراتب تشکر و قدردانی خود را حامیان تحقیق در این قسمت درج کنند.

مراجع

ارجاع دهی به روش (American Phycological Associasions )APAدرج گردد.

لینک دانلود فرمت تهیه پوستر