محورهای همایش

محورهای همایش:

پوشش ، حجاب و دانشگاه

پوشش و حجاب دیروز و امروز

پوشش حجاب ، هویت و فرهنگ

مهندسی فرهنگی پوشش مطلوب

تاثیر خانواده بر فرهنگ حجاب و پوشش

آسیب شناسی حجاب و پوشش در آموزش عالی