درباره همایش

درباره همایش:

مساله حجاب و عفاف یکی از مهمترین موضوعات و مسائل تمامی جوامع و بخصوص جامعه اسلامی و علمی است، از طرفی با توجه به اینکه برهنگی و بدحجابی به بیماری عصر حاضر تبدیل شده است و به عنوان نمادی از تحولات و دگرگونی های فرهنگی جامعه اسلامی به شمار می رود، برای حل این معضل نمی توان نقش مهم دو گروه دانشگاهیان با توجه به تاثیر پذیری و الگوگیری اقشار مختلف جامعه از این قشر فرهیخته و گروه محیطهای علمی – آموزشی قبل از دانشگاه در تربیت صحیح و شناخت صحیح فرهنگ ها نادیده گرفت، لذا برای رفع معضل بدحجابی و نهادینه ساختن فرهنگ حجاب و پوشش صحیح و شایسته یک فرد چه مسلمان و چه غیر مسلمان و شناخت صحیح فلسفه حجاب و رفع آسیب ها و معضلات ناشی از بدحجابی و جلوگیری از انحطاط ارزشها و تغییر فرهنگهای ناب اسلامی از جمله حجاب ، به کمک این دو گروه ، بایستی اقدامات فرهنگی موثر و دامنه داری صورت گیرد که در همین راستا ، دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول، اولین همایش منطقه ای " حجاب ، عفاف و زیبایی " را برای کلیه مخاطبین و جامعه علمی سما برگزار می نماید.