زمانبندی همایش

زمانبندی همایش:

زمان های مهم

تاریخ

آخرین مهلت زمانی برای ارسال مقاله ها

92/10/30

اعلام پذیرش مقاله ها

92/11/10

دعوت از مقاله های پذیرفته شده و آخرین مهلت ثبت نام

92/11/15

تاریخ برگزاری

92/12/05