فرایند ها

فرایند استفاده از مرخصی کمتر از یک روز

1- تکمیل فرم درخواست مرخصی کمتر از یک روز(قبل از تاریخ و ساعت استفاده)

2- تایید و امضاء مقام مسئول امضاء کننده.(قبل از تاریخ و ساعت استفاده)

3- تحویل فرم تکمیل شده به مسئول مربوط(انتظامات)

4- ثبت ساعت خروج در دستگاه زمان سنج.

5- ثبت ساعت ورود در دستگاه زمانسنج(بعد از استفاده از مرخصی)

فرایند استفاده از ماموریت اداری کمتر از یک روز

1- تکمیل فرم ماموریت اداری کمتر از یک روز(قبل از تاریخ و ساعت استفاده)

2- تایید و امضاء مقام مسئول امضاء کننده.(قبل از تاریخ و ساعت استفاده)

3- تحویل فرم تکمیل شده به مسئول مربوط(انتظامات)

4- ثبت ساعت خروج در دستگاه زمان سنج.

5- ثبت ساعت ورود در دستگاه زمانسنج(بعد از استفاده از ماموریت )