دوره های ضمن خدمت

تقویم دوره های ضمن خدمت کارکنان

نام دوره

ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ICDL

100

93/03/10

93/06/31

تفسیر سوره  فرقان

16

93/04/08

93/04/25

آداب،اسرار و احکام نماز

28

93/05/15

93/06/15

دوره آموزشی تکمیلی نماز

8

93/06/16

93/06/25