وام ازدواج دانشجویان

مراحل و مدارک لازم جهت وام :

1- دریافت و تکمیل فرم وام

2- کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد ترم جاری الزامی می باشد .

3- ضامن می بایست کارمند رسمی دولت با ارائه حکم کارگزینی و کسر حقوق و آخرین فیش حقوقی باشد .

4-اصل شناسنامه و کارت ملی ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن

5- لازم است دانشجویان غیر بومی جهت تایید مدارک ضمانت خود به صندوق رفاه دانشجویی آموزشکده سما و یا حوزه معاونت مدارس و یا در غیر اینصورت به صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی محل اقامت خود مراجعه نمایند.

6- مبلغ ضمانت باید 20% بیشتر از مبلغ وام باشد (چک : در وجه صندوق رفاه دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول بدون تاریخ صادر گردد و هیچگونه ثبت اضافه قابل قبول نمی باشد حساب چک باید در فیش حقوق ذکر گردیده باشد . )

7- جهت گرفتن وام کمک ازدواج همراه داشتن اصل سند ازدواج وکارت ملی و  شناسنامه و کپی از تمامی صفحات شناسنامه زوجین و همچنین کپی از صفحه 2 الی 5 سند ازدواج الزامی است .

8-مبلغ ضمانت  14/400/000   ریال .