اطلاعیه های صندوق رفاه

نحوه دریافت شناسه پرداخت از طریق سایت اتوماسیون آموزش:

پس از ورود به صفحه شخصی خود بامشاهده ویادداشت کردن شناسه پرداخت نسبت به پرداخت اقساط صندوق رفاه (وام کوتاه مدت) از طریق مراجعه به شعب بانک ملی وواریز به حساب 0220749843001 اقدام نمایید.

پرداخت هرگونه وجه از طریق اینترنتی ،تلفن بانک وخودپردازو..... به حساب دانشجو منظور نمیگردد و مسئولیت آن به عهده دانشجواست.