احکام و نماز

- برگزاری مسابقات احکام نماز و اذان بین نماز جماعت ظهر و عصر در مناسبت های فرهنگی و اهدای جوایز به برندگان

- برگزاری مسابقات انس با خدا

- برگزاری مسابقات کریم اهل بیت (ع)

- برگزاری مسابقات احکام