صدور کارت المثنی

دستور العمل صدور کارت المثنی

 

الف- کارتهای مفقودی :

دانشجو موظف است در اسرع وقت، مراتب مفقود شدن کارت دانشجویی خود را به واحد دانشگاهی محل تحصیل اعلام نماید.

تکمیل فرم تعهد.

هزینه صدور کارت المثنی به شماره حساب شهریه به شماره 0105246951001 نزد بانک ملی بنام دانشکده فنی و حرفه ای سما _ واحد دزفول جهت کارتهای مقوایی 30000 ریال میباشد.

ب- کارتهای آسیبدیده و غیر قابل استفاده :

عودت کارت آسیب دیده به واحد یا مرکز دانشگاهی مربوطه.

هزینه صدور کارت المثنی به شماره حساب شهریه به شماره 0105246951001 نزد بانک ملی بنام دانشکده فنی و حرفه ای سما _ واحد دزفول جهت کارتهای مقوایی 30000 ریال میباشد.

ج- تغییر مشخصات شناسنامهای :

عودت کارت قبلی به واحد یا مرکز دانشگاهی مربوطه.

هزینه صدور کارت المثنی به شماره حساب شهریه به شماره 0105246951001 نزد بانک ملی بنام دانشکده فنی و حرفه ای سما _ واحد دزفول جهت کارتهای مقوایی 30000 ریال میباشد.

ارائه کلیه صفحات شناسنامه به واحد، که درآن تغییر مشخصات قید شده باشد.

د- دانشجوی انتقالی :

هزینه صدور کارت المثنی به شماره حساب شهریه به شماره 0105246951001 نزد بانک ملی بنام دانشکده فنی و حرفه ای سما _ واحد دزفول جهت کارتهای مقوایی 30000 ریال میباشد.