دستور کار کارگاه ها و آزمایشگاها

دستور کار آزمایشگاه ماشین 1

دستور کار آزمایشگاه ماشین 2

دستور کار آزمایشگاه دیجیتال

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

دستور کار آزمایشگاه سیستم های مخابراتی

دستور کار کارگاه جوشکاری

دستور کار کارگاه مبانی الکترونیک

دستور کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

دستور کار آزمایشگاه کنترل صنعتی

دستور کار آزمایشگاه الکترونیک عمومی

دستور کار آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

دستور کار کارگاه تاسیسات برقی

دستور کار کارگاه سیم پیچی 1

دستور کار کارگاه سیم پیچی 2

دستور کار کارگاه مدار فرمان