محورهای همایش

محورهای همایش:

-  سیستم های دیجیتال و معماری کامپیوتر

 -  شبکه های کامپیوتری                      

 -  مهندسی نرم افزار

- امنیت اطلاعات

-  سیستم عامل ها و سیستم های توزیع شده

-  هوش مصنوعی و پردازش های هوشمند

- الگوریتم ها و نظریه محاسبات

- فناوری اطلاعات