درباره همایش

درباره همایش:

همایش منطقه ای علوم و مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و حرفه ای سما دزفول همايش علوم و مهندسي كامپيوتر را با هدف رشـد و توسـعه دانش و فناوری کامپیوتر برگزار می کند.
تأکید همايش بر جنبـه هـای بنیادی، کاربردی، راهبردی، و توسعه ای است که از سودمندی خاص در سطح کشوربرخورداَر باشند.
از تمامی پژوهشگران عزیز دعوت می شود تا با ارسال مقاله و شرکت در همايش بـا تبـادل یافته های علمی، پژوهشی، و کاربردی خود موجب غنی تر و مفیدتر شدن همايش در راستای اهداف تعيين شده باشند.