آئین نامه ها

آئین نامه فوق العاده ماموریت

ماموریت

 • ماموریت عبارت از وظیفه موقتی است که غیر از وظیفه شاغل در پست سازمانی خود در خارج از محل اصلی کار به وی محول شود.(بخشنامه شماره 25/20769/3 مورخ 1385/9/19)
 • مامور به کسی اطلاق می شود که به دستور کتبی مسولین سما (حکم ماموریت ) برای مدت معین و به منظور انجام کار سما به خارج از شهر محل اصلی کار خود اعزام شود. (بخشنامه شماره 25/20769/3 مورخ 1385/9/19)
 • در صورتیکه فاصله ماموریت با محل خدمت کمتر از 80 کیلومتر باشد فوق العاده ماموریت تعلق نمی گیرد. (بخشنامه شماره 25/20769/3 مورخ 1385/9/19)
 • مامور در مدت ماموریت در حال اشتغال بوده و هر گونه اتفاقی که برای او حادث شود به عنوان حادثه ضمن خدمت تلقی می شود. (بخشنامه شماره 25/20769/3 مورخ 1385/9/19)
 • به مامورینی که ساعت برگشت آنها از ماموریت به دلیل موجه به بعد از نیمه شب بیانجامد،فقط در صورتیکه صبح روز بعد در محل کار خود حاضر شوند معادل یک روز حق ماموریت دریافت خواهند نمود و در صورت عدم حضور،علاوه بر عدم دریافت فوق العاده حق ماموریت ، آن روز بعنوان غیبت تلقی خواهد شد.(بخشنامه شماره 2-25/32474/6 مورخ 1389/12/15)
 • پرداخت فوق العاده ماموریت و دیگر فوق العاده های متعلقه و هزینه های مربوط منوط به گزارش کتبی مامور و تایید مقام تایید کننده ماموریت خواهد بود.(بخشنامه شماره 25/20769/3 مورخ 1385/9/19)
 • پذیرایی و محل اقامت مامور در حد متعارف به عهده واحد محل ماموریت می باشد. (بخشنامه شماره 25/20769/3 مورخ 1385/9/19)
حضور و غیاب

دستورالعمل حضور و غیاب کارکنان آموزشکده(بخشنامه شماره 2-4/35125/25 مورخ 23/11/1387)

 • ساعات کار اداری برای کلیه کارکنان تمام وقت آموزشکده 44 ساعت در هفته می باشد.
 • کلیه کارکنان در تمامی سطوح شغلی موظفند تا به موقع در محل کار حاضر و زمان ورود و خروج خود را شخصاً از طریق دستگاه زمان سنج اعلام و به ثبت برسانند.

تبصره: تاخیر ورود کارکنان تا 25 دقیقه و حداکثر تا 6 بار در طول  یکماه مجاز می باشد و این قبیل کارکنان مکلفند به میزان مدت تاخیر درخواست مرخصی ساعتی نمایند تا از جمع مرخصی استحقاقی آنان کسر شود . بدیهی است تکرار تاخیر بیش از حد مجاز مشمول جریمه خواهد شد.

 • کارکنانی که بر حسب ضرورت و در حین ساعات اداری ، قصد خروج از محل خدمت خود را دارند موظفند حسب مورد با رعایت مقررات مربوط نسبت به اخذ برگ مرخصی ساعتی یا ماموریت اداری که به تایید مدیر یا مسئول ذیربط رسیده باشد اقدام و ساعت خروج و ورود خود را از طریق دستگاه زمان سنج به ثبت برسانند در غیر اینصورت عدم حضور آنان در محل کار غیبت غیر موجه تلقی و مشمول جرایم تاخیر ورود ، تعجیل خروج و غیبت خواهد شد.
 • عدم ثبت ساعت ورود و خروج در دستگاه زمان سنج برای شاغلین به منزله عدم حضور در محل کار تلقی شده و غیبت غیر موجه منظور می گردد.
 • افرادی که حسب ضرورت قصد دارند از ابتدای وقت اداری از مرخصی یا ماموریت ساعتی استفاده نمایند می بایست برای انجام ماموریت یا استفاده از مرخصی ساعتی حداقل یک روز قبل نسبت به اخذ برگ مرخصی ساعتی یا ماموریت اقدام و هنگام مراجعه، زمان ورود خود را به ثبت برسانند.
 • برگه های مرخصی و ماموریت ساعتی که می بایست به تایید و امضا مدیر ذیربط رسیده باشد بایستی قبل از تاریخ و ساعت استفاده ، اخذ و هنگام خروج از محل کار تحویل مسئول مربوط گردد.
 • حضور در محل کار بعد از ساعات اداری و در روزهای تعطیل منوط به صدور مجوز کتبی از سوی معاون دانشگاه و اعلام قبلی به واحد حراست و امور اداری می باشد.