وام وزارت علوم

آشنائی با ضوابط ومقرارت بازپرداخت تسهیلات دانشجوئی

مراحل ثبت نام وام وزارت علوم

 

فرایند پرداخت وام به دانشجویان

راهنمای مراحل تشکیل پرونده

شرایط وام بعد از فراغت از تحصیل

فرم روکش (چاپ اجباری)

فرم تعهد نامه (چاپ اجباری)

فرم شماره ۱(چاپ اجباری)

فرم شماره ۲(چاپ اجباری)

 

 

ثبت نام و تحویل مدارک به منزله تایید و پرداخت وام نمی باشد.