سایر موارد

- برگزاری مسابقات عکاسی

- برگزاری مسابقات خاطره نویسی

- برگزاری مسابقات دارت ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان برادر