آشپزی

- برگزاری مسابقه آشپزی ویژه اساتید و کارکنان خواهر

 

 

 

- برگزاری مسابقه آشپزی ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان خواهر