اردوی تفریحی

- اردوی تفریحی (کوپیته) ویژه کارکنان برادر به صرف ناهار

 

- اردوی پارک دولت ویژه کارکنان سما (مجمع عمومی کارکنان) به صرف صبحانه

 

 

- اردوی پارک خانواده ویژه دانشجویان دختر با حضور مشاور دانشکده