اردوی زیارتی

- اردوی زیارتی مرقد مطهر امام راحل (ره) ویژه دانشجویان پسر