کارکنان هیات علمی

سربرگ امتحانات

 

فرمهای هیات علمی حق التدریس

فرم درخواست حق التدریس(حق التدریس)

فرم درخواست مساعده حق التدریس(حق التدریس)

فرم درخواست بیمه(حق التدریس)

فرم درخواست گواهی سوابق تدریس(حق التدریس)

 

فرمهای هیات علمی تمام وقت

فرم تقاضای انجام ماموریت(هیات علمی تمام وقت)

فرم ماموریت اداری کمتر از یک روز(هیات علمی تمام وقت)

درخواست گواهی کسر از حقوق(هیات علمی تمام وقت)

فرم کمک هزینه مهدکودک(هیات علمی تمام وقت)

بیمه تکمیلی :

     1- فرم درخواست عضویت در صندوق تامین هزینه مازاد درمان(هیات علمی تمام وقت)

     2- فرم بررسی پرونده درمانی (هیات علمی تمام وقت)

     3- فرم بستری شدن در بیمارستان(هیات علمی تمام وقت)

     4- فرم بیمه تکمیلی داندانپزشکی(هیات علمی تمام وقت)