میزان شهریه ها

مبالغ علی الحساب واریزی شهریه ثابت برای ترم 1-94-93 (به صورت اینترنتی)

حسابداری 1800000 ریال
الکترونیک - الکتروتکنیک - کامپیوتر - ساختمان - تاسیسات - مربی بهداشت - مکانیک خودرو - نقشه کشی عمومی 2700000 ریال
نقشه کشی معماری - نقشه بداری 2800000 ریال
تربیت بدنی 3200000 ریال