کار دانشجویی

گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

(نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی دانشجویی واحد(محرومیت یک نیمسال یا بیشتر

داشتن میانگین حداقل نمره 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی

داشتن قابلیت و کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص مدیر ذیربط

دانشجویان می بایست ماهیانه فرم ساعت کار خود را که به تایید مدیر قسمت مربوطه رسیده باشد تحویل امور دانشجویی نماید. همچنین برای درخواست کاردانشجویی می بایست حداکثر تا 15 روز پس از شروع ترم تحصیلی درخواست کتبی خود را به اموردانشجویی تحویل نمایند

فرم اول 

فرم دوم

فرم سوم