آئین نامه انضباطی

دانلود آئین نامه کامل انضباطی دانشجویی

مهمترین تخلفات انضباطی با احکام مربوطه:

  1. استفاده از هر آنچه که دانسته های دانشجو را در جلسه امتحان افزایش دهد و یا موجب تغییر نمره درس مربوطه گردد مثل:استفاده از کتاب، جزوه، یادداشت، ماشین حساب، تلفن همراه، ام پی تری پلیر و............ـ متخلف به بند 7 ماده 5 آیین نامه ( نمره 25/. درس مربوطه) و یکی از بندهای 1 تا 5 (تذکر شفاهی تا توبیخ کتبی) محکوم می شود.
  2. خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحا کردن ورقه و پاره کردن آن ـ متخلف را به بند 7 ماده 5(درج نمره 25/. درس مربوطه) و یکی از تنبیهات بندهای 10-12 ماده 5 محکوم می نماید.
  3. جایگزین نمودن فرد دیگری و یا جابجا نمودن برگه پاسخنامه یا سوال  در جلسه امتحان ـ متخلف را به بند 7 ماده 5(درج نمره 25/. درس مربوطه) و یکی از تنبیهات بندهای 10-12 ماده 5 محکوم می نماید.
  4. اخلال یا ایجاد وقفه در در برگزاری امتحان ـ متخلف به بندهای 1 تا 9 ماده 5 (تذکر شفاهی تا ممنوعیت از تسهیلات دانشجویی) محکوم می گردد.
  5. نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحان، ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سوالات و قبل از امضای صورتجلسه، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود و یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات ـ متخلف به یکی از بندهای 1 تا 5 آیین نامه ( تذکر شفاهی تا توبیخ کتبی و درج در پرونده) و در صورت تکرار از تنبیهات بند 10 تا 12 ( ممنوعیت بیش از 14 واحد در ترم آینده تا منع موقت از تحصیل به مدت یک ترم)
  6. ایجاد درگیری فیزیکی در دانشگاه ، مرتکبین به یکی از بندهای 5 تا 14 ( توبیخ کتبی و درج در پرونده تا منع موقت از تحصیل برای دو ترم) و در صورت تشدید درگیری به بند 18 ( اخراج از دانشگاه)  محکوم می شوند.
  7. تکرار تخلف موجب تشدید رأی انضباطی خواهد شد.
  8. وارد نمودن خسارت به اموال دانشگاه علاوه بر جبران خسارت متخلف به یکی از بندهای 5 الی 12 ماده 5 آیین نامه انضباطی محکوم می شود .

 

کمیته انضباطی دانشکده