چک لیست دروس و ترم بندی

چک لیست رشته دانشکده سما واحد دزفول

  ورودی مهر 92 به قبل ورودی بهمن 92 به بعد ورودی بهمن 94 به بعد ورودی مهر 95به بعد ورودی مهر 99 به بعد
الکتروتکنیک دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
الکترونیک دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
بهداشت مدارس دانلود دانلود دانلود دانلود تربیت کودک
تاسیسات دانلود دانلود دانلود دانلود

کاردانش

فنی و حرفه ای

تربیت بدنی دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
حسابداری دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
ساختمان دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
کامپیوتر دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
متالوژی دانلود دانلود دانلود دانلود  
مکانیک دانلود دانلود دانلود دانلود

کاردانش

فنی و حرفه ای

معماری دانلود دانلود دانلود دانلود  
نقشه برداری دانلود دانلود دانلود دانلود  
نقشه کشی عمومی دانلود دانلود دانلود دانلود  
اداری - - - دانلود  
طراحی دوخت         دانلود
گرافیک         دانلود