چک لیست دروس و ترم بندی

چک لیست رشته دانشکده سما واحد دزفول

  ورودی مهر 92 به قبل ورودی بهمن 92 به بعد ورودی بهمن 94 به بعد ورودی مهر 95به بعد
الکتروتکنیک دانلود دانلود دانلود دانلود
الکترونیک دانلود دانلود دانلود دانلود
بهداشت مدارس دانلود دانلود دانلود دانلود
تاسیسات دانلود دانلود دانلود دانلود
تربیت بدنی دانلود دانلود دانلود دانلود
حسابداری دانلود دانلود دانلود دانلود
ساختمان دانلود دانلود دانلود دانلود
کامپیوتر دانلود دانلود دانلود دانلود
متالوژی دانلود دانلود دانلود دانلود
مکانیک دانلود دانلود دانلود دانلود
معماری دانلود دانلود دانلود دانلود
نقشه برداری دانلود دانلود دانلود دانلود
نقشه کشی عمومی دانلود دانلود دانلود دانلود
اداری - - - دانلود