زمانبندی همایش

زمانبندی همایش:

زمان های مهم

تاریخ

آخرین مهلت زمانی برای ارسال مقاله ها

94/07/20

اعلام نتایج داوری مقالات

94/08/05

 آخرین مهلت ثبت نام

94/08/10

تاریخ برگزاری همایش

94/08/27