حامیان همایش

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد مسجد سلیمان

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحدماهشهر

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد امیدیه

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بهبهان

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد سوسنگرد

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شوشتر