راهنمای ثبت نام

هزینه ثبت نام (با ارائه مقاله):

1500000ریال

هزینه حضور در همایش (بدون ارائه مقاله):

500000 ریال