مسئولین برگزاری همایش

ریاست همایش :

دکتر مرتضی بدخشان

 

دبیر همایش:

دکتر علی براتی