درباره همایش

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

 

 

دانشکده فنی و حرفه ای سما دزفول همایش علوم و مهندسی کامپیوتر را با هدف رشـد و توسـعه دانش و فناوری کامپیوتر برگزار می کند.
تأکید همایش بر جنبـه هـای بنیادی، کاربردی، راهبردی، و توسعه ای است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردار باشند.
از تمامی پژوهشگران عزیز دعوت می شود تا با ارسال مقاله و شرکت در همایش بـا تبـادل یافته های علمی، پژوهشی، و کاربردی خود موجب غنی تر و مفیدتر شدن همایش در راستای اهداف تعیین شده باشند.