فعالیت های کاربنیان

 

آموزشکده سما واحد دزفول از دانشجویانی که در زمینه دوخت، طراحی دوخت و لباس مهارت دارند جهت فعالیت در کارگاه تولیدی لباس این آموزشکده دعوت به عمل می آورد.