پرسش‌های متداول


سوال اخذ دروس با رعایت پیش نیازی و همنیازی یعنی چه ؟

برای انتخاب دروس بایستی موارد ذیل را رعایت نمود. هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود. دروس مستقل: درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست. مانند دروس اندیشه اسلامی یا اخلاق اسلامی که انتخاب این درس وابسته به درس دیگری نمی باشد.

 دروس وابسته: درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد. دروس وابسته به دروس پیش نیاز و هم نیاز تقسیم می شوند.

 دروس پیش نیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ، ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس دیگری ارائه گردد. مانند درس ریاضی کاربردی که ابتدا بایستی درس ریاضی عمومی اخذ گردد.

دروس هم نیاز: دروسی هستند که باید با هم در یک نیمسال یا دوره ی تابستانی ارائه گردد.

سوال: تعداد واحد های هر رشته بر چه اساسی تعیین میگردد؟

تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هریک از رشته های دوره ی کاردانی پیوسته بر اساس سر فصل های مصوب و بخشنامه های مربوطه تعیین می گردد در ضمن گذراندن دروس جمعیت و دانش خانواده ، وصایای حضرت امام (ره) و روانخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های درسی فوق برای کلیه ی دانشجویان الزامی است .

سوال:حداکثر دوره تحصیل دوره کاردانی چند سال است؟

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی پیوسته 5/2 سال می باشد.

سوال:دانشجوی مغایر دیپلم چه کسی می باشد؟

 دانشجویانی که رشته دیپلم آنها با رشته ثبت نامی در کاردانی پیوسته مغایر باشد به آنها دیپلم مغایر گفته می شود این دانشجویان علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب، ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی می باشند. و به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یک نیم سال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.

سوال:حداکثر و حداقل سقف دروس انتخابی در یک ترم چند واحد می باشد؟

تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد. در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده ، داشته باشد؛ حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد می تواند آن ها را اخذ نماید.

سوال: در دوره تابستان چند واحد بایستی انتخاب نمود؟

 حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دانشجوی تمام وقت در دوره ی تابستانی 10واحد درسی می باشد. برای دانشجویانی که در دوره تابستانی فارغ التحصیل می گردند 12 واحد درسی است.

سوال:دانشجوی ممتاز به چه کسی گفته می شود؟

دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال قبل او 17 و یا بیشتر باشد می تواند با تصویب گروه آموزشی مربوطه در نیمسال بعد تا سقف 24 واحد درسی را انتخاب نماید.

سوال: معرفی به استاد چیه؟

در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها سه درس نظری که حداکثر 8 واحد باقی مانده داشته باشد می تواند فقط برای یک بار خارج از تقویم دانشگاهی در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود، درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیم سال بگذراند. در این حال دانشجو موظف است علاوه بر پرداخت شهریه ی متغییر درس، نصف شهریه ی ثابت معمول یک نیم سال تحصیلی در رشته مربوطه را نیز بپردازد.

سوال: نمره قبولی هر درس چند است؟

حداقل نمره ی قبولی در هر درس از دروس 10 می باشد. استثنائا نمره قبولی درس آشنایی با قرآن کریم 12 می باشد. دانشجویی که در هریک از دروس الزامی حداقل نمره ی قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

سوال:دانشجوی مشروط به چه کسی گفته می شود؟

میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر 12 باشد در غیر این صورت مشروط محسوب شده و نام نویسی دانشجو در نیم سال بعد به صورت مشروط خواهد بود.دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

سوال:اگر معدل کل دانشجو بعد از اتمام دروس زیر 12 باشد چه اتفاقی میفته؟

اگر دانشجویی در پایان دوره کلیه ی دروس دوره را گذرانده باشد اما میانگین کل نمرات کمتر از 12 باشد به دانشجو هیجگونه مدرکی دال بر فارغ التحصیلی تعلق نخواهد گرفت و اخراج آموزشی تلقی میگردد.

سوال:شرایط اخذ درس کارآموزی به چه صورت است؟

درس کارآموزی جزء دروس تخصصی هر رشته می باشد، لذا این درس بایستی بعد از گذراندن 50 واحد درسی اخذ گردد. در ضمن همراه با درس کارآموزی فقط مجاز به انتخاب 14 واحد درسی می باشیم.